RAVNATELJICA

Ravnateljica predstavlja i zastupa Institut, a za svoj je rad odgovorna Upravnom vijeću Instituta.

Ravnateljica obavlja sljedeće poslove:

 •  organizira, vodi rad i poslovanje Instituta;
 • podnosi prijedlog Statuta i općih akata Instituta;
 • provodi opće akte Instituta i donosi upute u svezi s tim;
 • izvršava Odluke Upravnog vijeća i poduzima mjere i izdaje upute za njihovo provođenje;
 • imenuje i razrješava zaposlenike s posebnim ovlastima;
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa;
 • podnosi Upravnom vijeću izvješće o poslovanju Instituta,
 • poduzima sve potrebne aktivnosti za osiguravanje funkcioniranja Instituta;
 • organizira međunarodnu suradnju instituta;
 • prisustvuje sjednicama Upravnog vijeća;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima Instituta.

 

Na sjednici održanoj 20. kolovoza 2019. godine, Upravno vijeće instituta za Neuromarketing, Zagreb donijelo je odluku o imenovanju doc. dr. sc. Hedde Martine Šola  ravnateljicom Instituta za Neuromarketing, Zagreb početno s danom 20. kolovoza 2019. godine, na vrijeme od četiri godine.

doc.dr.sc. Hedda Martina Šola, ravnateljica

Dr. Hedda Martina Šola

Doktorirala je iz područja neuromarketinga na Sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju društvenih ekonomskih znanosti te stekla akademski naziv doktorice ekonomskih znanosti (dr.sc.). (2017).

Magistrirala je na specijalističkom diplomskom studiju ekonomije (2011) te se školovala u Hrvatskoj, SAD-u (Cleveland State University, FIAS- Washington DC, Cambridge Wealth Management), Austriji (WIFI Institute for Economic Promotion)  i Danskoj (University of Copenhagen, Copenhagen Business School) gdje je završila i specijalizaciju iz neuromarketinga i potrošačke neuroznanosti. Dobitnica je prestižne nagrade “Hrvatske utjecajne žene 2019” godine. Objavljena je u međunarodnoj enciklopediji „Hübners Who is Who in Croatia“ (2015) kao jedna od vodećih marketinških stručnjakinja u RH.

Bilježi 20 godišnje radno iskustvo na strateškim marketinškim pozicijama kao Članica Uprave za marketing vodećih kompanija te glasnogovornice i voditeljice marketinga Agencije za promicanje izvoza i ulaganja, Vlade RH. Imenovana je prodekanicom za poslovnu suradnju i međunarodne odnose na Visokoj školi Nikola Šubić Zrinski (2015), gdje je bila nositelj nekolicine kolegija iz menadžmenta i marketinga.

Temeljem mišljenja Matičnog povjerenstva za područje društvenih znanosti Vijeća Veleučilišta i Visokih škola Republike Hrvatske (2013) izabrana je u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti. Odlukom Senata Sveučilišta izabrana je u znanstveno nastavno zvanje docenta na Sveučilištu Hercegovina (2018), gdje je radila kao nositelj nekolicine marketinških kolegija na dodiplomskom i diplomskom studiju.

Osvojila je nekolicinu međunarodnih priznanja i zahvala. Aktivno surađuje na raznim projektima s vodećim marketinškim/neuromarketinškim kompanijama i Sveučilištima u svijetu. Do danas je savjetovala preko 100 raznih kompanija i objavila preko 30 znanstvenih i stručnih radova te knjigu o neuromarketingu koja je objavljena u RH i SAD-u. Ravnateljica je Instituta za Neuromarketing i izvanredni profesor na Oxford Business College (UK) te aktivno surađuje na raznim projektima s vodećim kompanijama i sveučilištima u svijetu.  Rado je angažirana je na raznim strateškim projektima Turističkih zajednica, gradova i vodećih kompanija u svojstvu savjetnika za marketing.

Stalna je sudska vještakinja za marketing i intelektualno vlasništvo na Županijskom sudu u Zagrebu. 

Njezino ime potpisano je na nekolicini vizualnih identiteta gradova i općina kao i strateških marketinških planova, brendova i strategija. Aktivno govori i poznaje tri strana jezika: engleski, talijanski i ruski jezik.

ravnatelj@neuromarketinginstitut.com