NATJEČAJI

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Instituta za Neuromarketing

Upravno vijeće Instituta za Neuromarketing, 10000 Zagreb, Jurja Ves III odvojak br. 4. na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članaka 15., 19., I 20. Odluke o izmjeni Statuta Instituta za Neuromarketing (lipanj 2021.), a u skladu s Odlukom o imenovanju članova Upravnoga vijeća Instituta za Neuromarketing (svibanj 2021), raspisuje se

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Instituta za Neuromarketing (m/ž).

Ravnatelj Instituta za Neuromarketing imenuje se na vrijeme od 4 godine. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, da je istaknuti znanstvenik u području djelatnosti Instituta, da ima međunarodni ugled i iskustvo u vođenju i upravljanju znanstvenim projektima, programima ili ustanovama, te minimalno 15 godina radnog staža i minimalno poznavanje jednog svjetskog jezika.

Pristupnici su obvezni pismenoj prijavi priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis s popisom istraživačkih projekata;
  • dokaz o stečenome akademskom stupnju doktora društvenih znanosti, polje: ekonomija, grana: marketing, specijalizacija: neuromarketing; potrošačka neuroznanost, psihologija potrošača i sl.;
  • odluku o izboru ili dokaze o ispunjavanju uvjeta najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenome području društvenih znanosti, polje: ekonomija, grana: marketing;
  • bibliografiju najvažnijih radova uz CROSBI ispis;
  • potvrdu o duljini radnoga staža;
  • dokaz o državljanstvu;
  • uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
  • prijedlog Plana rada Instituta za Neuromarketing za mandatno razdoblje, a koji obvezno treba sadržavati osobnu viziju i  misiju ustanove za mandatno razdoblje, pri čemu je naglasak na organizacijskim i upravljačkim sposobnostima pristupnika.

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnika predočit će se izvornik ili ovjereni preslik. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Instituta za Neuromarketing.
Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za Neuromarketing kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnoga postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Pristupnik koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti kod prijema prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Instituta za Neuromarketing. Prijave slati na email adresu: info@neuromarketinginstitut.com s naznakom „Natječaj za ravnatelja Instituta za Neuromarketing”.

O rezultatu natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U Zagrebu, 19.04.2023.