ETIČKI KODEKS

DUŽNOST BRIŽNOG POSTUPANJA

 

Institut za Neuromarketing i Intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Institut) vodi brigu o načinu i metodologiji uporabe neuromarketinških tehnologija, te će se stoga pobrinuti kako bi ispunio sljedeće uvjete, a to su:

(1) uporaba isključivo neinvazivnih mjernih alata
(2) cjelovito informiranje sudionika, istraživača i klijenata o svrsi istraživanja
(3) anonimno prikupljanje podataka o sudionicima i zaštita njihove anonimnosti
(4) isključivo sudjelovanje u aktivnostima istraživanja koja imaju opći etički cilj.

Za sva pitanja, povratne informacije i prijave vezane uz kodeks ponašanja i etičkih načela Instituta za Neuromarketing i Intelektualno vlasništvo, molimo Vas da Vaš upit pošaljete na kontakt e-mail: info@neuromarketinginstitut.com .

Institut je član međunarodnog neuromarketinškog društva Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA) te primjenjuje Etički kodeks Neuromarketinškog društva (NMSBA) za primjenu neuroznanosti u poslovanju, kao i kodeks ponašanja u istraživanju Europskog društva za ispitivanje mnijenja i tržišna istraživanja (ESOMAR).

 

ETIČKI KODEKS NEUROMARKETINŠKOG DRUŠTVA (NMSBA)

 

Usvajanje ovog kodeksa uvjet je za članstvo u međunarodnom neuromarketinškom društvu (NMSBA). Kodeks se može povremeno revidirati kako bi se osiguralo da primjereno odražava najviše etičke standarde u sektoru istraživanja u području neuromarketinga.
Etički kodeks međunarodnog neuromarketinškog društva (NMSBA) prihvaća načela sadržana u Kodeksu ponašanja u istraživanju Međunarodne trgovačke komore (ICC) i Europskog društva za ispitivanje mnijenja i tržišna istraživanja (ESOMAR).

 

ČLANAK 1. TEMELJNA NAČELA

 

a. Istraživači u području neuromarketinga moraju postupati u skladu s najvišim standardima u području istraživanja koji se primjenjuju u pojedinim zemljama i primjenjivati općeprihvaćena znanstvena načela.
b. Istraživači u području neuromarketinga ne smiju ni u kom slučaju postupati na način koji bi mogao ugroziti ugled i integritet znanstvene struke neuromarketinškog istraživanja.
c. Rezultati neuromarketinških istraživanja dostavit će se klijentima bez preuveličavanja ili pogrešnog prikazivanja rezultata istraživanja u neuromarketingu u odnosu na ono što je znanstveno prihvaćeno.

 

ČLANAK 2. INTEGRITET

 

a. Istraživači u području neuromarketinga poduzet će sve razumne mjere opreza kako bi osigurali da sudionici ne budu ni na koji način oštećeni ili pod stresom kao rezultat sudjelovanja u istraživačkom projektu u području neuromarketinga.
b. Istraživači u području neuromarketinga neće obmanjivati sudionike niti iskorištavati njihov nedostatak znanja iz područja neuroznanosti.
c. Sudionicima se neće nuditi prodaja kao izravan rezultat njihova sudjelovanja u projektu.
d. Istraživači u području neuromarketinga bit će iskreni o svojim vještinama i iskustvu.

 

ČLANAK 3. KREDIBILITET

 

a. Komentari ili kritike o javno objavljenim projektima u području neuromarketinga prezentirat će se društvu NMSBA prije no što se predstave široj javnosti.
b. Istraživači u području neuromarketinga koji sudjeluju u funkcionalnom snimanju mozga (eng. functional brain imaging) objavit će protokol za postupanje sa slučajnim nalazima.

 

ČLANAK 4. TRANSPARENTNOST

 

a. Sudjelovanje u projektu istraživanja u području neuromarketinga uvijek mora biti isključivo dobrovoljno.
b. Istraživači u području neuromarketinga održavat će javnu internetsku stranicu na kojoj će opisati sve usluge i navesti reference članova njihova najužeg tima te objaviti službenu fizičku adresu na kojoj se mogu kontaktirati službenici poduzeća.
c. Istraživači u području neuromarketinga omogućit će svojim klijentima da revidiraju postupak kojim se prikupljaju i obrađuju rezultati dobiveni neuromarketinškim istraživanjima.
d. Istraživači u području neuromarketinga pobrinut će se da projekti u području neuromarketinga budu transparentno izrađeni, isporučeni i dokumentirani te da opisani dovoljno detaljno, kako bi klijenti mogli razumjeti cilj i značaj projekta.

 

ČLANAK 5. SUGLASNOST

 

a. Istraživači u području neuromarketinga objasnit će sudionicima alate koje koriste, i to na jednostavan,laički način.
b. Prije davanja suglasnosti, sudionici u neuromarketinškom istraživanju jasno će izraziti svoje razumijevanje protokola i općih ciljeva istraživanja.
c. Sudionici će biti potpuno obaviješteni o projektu prije primjene bilo kakve neuromarketinške tehnike u svrhu prikupljanja rezultata istraživanja u području neuromarketinga.

d. Nakon što neuromarketinško istraživanje započne, sudionici će se moći povući iz istraživanja.

 

ČLANAK 6. PRIVATNOST

 

a. Istraživači u području neuromarketinga pobrinut će se da su sudionici svjesni svrhe prikupljanja podataka.
b. Istraživači u području neuromarketinga objavit će politiku zaštite privatnosti koja je lako dostupna sudionicima od kojih prikupljaju podatke.
c. Identitet sudionika neće se otkriti klijentu bez izričitog pristanka.
d. Osobni podaci prikupljat će se u određene svrhe neuromarketinških istraživanja te se neće koristiti ni u koje druge svrhe.
e. Osobni podaci ne smiju se čuvati dulje no što je potrebno za svrhe neuromarketinškog projekta.
f. Istraživači u području neuromarketinga osigurat će da se primjenjuju odgovarajuće mjere sigurnosti kako bi se zaštitio pristup nalazima prikupljenima tijekom istraživanja.
g. Podaci koji pripadaju samim neuromarketinškim istraživanjima, uključujući praćenje pokreta očiju (eng. eye tracking), biometriju, analizu facijalne ekspresije (eng. facial coding) i snimke mozga (eng. brain scans), kao i prikupljeni podaci o mozgu, ostaju u vlasništvu istraživačke kuće i neće se dijeliti dalje.

 

ČLANAK 7. PRAVA SUDIONIKA

 

a. Sudionici u bilo kojem od neuromarketinških istraživačkih projekata potvrdit će da nisu prisiljeni sudjelovati u projektu.
b. Sudionici u bilo kojem od neuromarketinških istraživačkih projekata moći će se povući iz istraživanja u bilo kojem trenutku.
c. Sudionicima u bilo kojem od neuromarketinških istraživačkih projekata bit će zajamčeno da njihovi osobni podaci nisu dostupni drugima.
d. Sudionicima u bilo kojem od neuromarketinških istraživačkih projekata bit će zajamčeno da će se nalazi izbrisati ili izmijeniti na zahtjev.
e. Posebno će se voditi računa o tome da se osiguraju prava na zaštitu podataka sudionika kada se osobni podaci prenose iz države u kojoj su prikupljeni u drugu državu. Kada se obrada podataka provodi u drugoj državi, moraju se poštovati načela zaštite podataka ovog Kodeksa.

 

ČLANAK 8. DJECA I MLADI

 

Neuromarketinška istraživanja koja uključuju sudionike mlađe od 18 godina provodit će se isključivo uz informirani pristanak roditelja/staratelja spomenutih sudionika.

 

ČLANAK 9. PODUGOVARANJE

 

Istraživači u području neuromarketinga će prije početka istraživanja priopćiti ukoliko se dio projekta mora podugovoriti izvan vlastite organizacije istraživača u području neuromarketinga (uključujući korištenje usluga vanjskih konzultanata).

 

ČLANAK 10. OBJAVLJIVANJE

 

Kada se rezultati istraživačkog projekta javno objave, istraživači u području neuromarketinga će jasno iznijeti koji dio izvještaja predstavlja interpretaciju podataka, a koji ključne nalaze. Istraživači u području neuromarketinga neće povezivati svoja imena s neuromarketinškim istraživačkim projektom, osim ukoliko su aktivno sudjelovali u projektu i sposobni su braniti svoje rezultate istraživanja.

 

ČLANAK 11. OBVEZIVANJE

 

Istraživači u području neuromarketinga obvezuju se da će primjenjivati ovaj Kodeks i osigurati da njihovi klijenti i druge strane postupaju u skladu s njegovim zahtjevima. Ukoliko to ne učine, to će rezultirati prestankom njihova članstva.

 

ČLANAK 12. PRIMJENA

 

a. Istraživači u području neuromarketinga i njihovi klijenti potvrđuju da su upoznati s Kodeksom i da poštuju druge samoregulatorne smjernice koje su relevantne za određeno područje ili projekt; Kodeks je primjenjiv za sve koji su uključeni u neuromarketinški projekt.
b. Članovi društva NMSBA pokazat će da prihvaćaju Kodeks objavom Kodeksa na svojoj internetskoj stranici ili objavom poveznice na www.nmsba.com/ethics.

Izjava o privatnosti. Ova Izjava o privatnosti opisuje vrstu osobnih podataka koje je prikupio i/ili njegove podružnice, svrhu u koju se prikupljaju podaci i način na koji se koriste, konzultiraju, objavljuju te obrađuju i zaštićuju.
U ovoj Izjavi o privatnosti, pod pojmom „osobni podaci” podrazumijevaju se sve informacije i podaci na temelju kojih se osoba može identificirati, uključujući, ali ne ograničavajući se na ime, adresu,e-mail adresu i broj telefona osobe.
Primjenjivost. Ova Izjava o zaštiti privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke koje je Institut prikupio tijekom interakcije između ispitanika i Instituta, a vezane su uz usluge koje nudi,uključujući, ali ne ograničavajući se na sve osobne podatke prikupljene mrežnim ili izvanmrežnim pristupom.

Vaša suglasnost. Institut će isključivo prikupljati, koristiti, konzultirati, objavljivati i obrađivati osobne podatke u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i propisima. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s našom politikom zaštite privatnosti. Koristeći naše usluge, dajete nam dopuštenje da obrađujemo Vaše osobne podatke i izjavljujete da su svi osobni podaci koje ste nam dali točni.

Kada god poželite, možete povući Vašu suglasnost upućenu Institutu za obradu Vaših osobnih podataka. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost podataka koji su već obrađeni na temelju vaše suglasnosti prije povlačenja suglasnosti. U slučaju bilo kakvih pritužbi na obradu osobnih podataka od strane Instituta, imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu, odnosno Hrvatskoj agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Prikupljeni podaci. Institut može zatražiti ili zaprimiti prethodno spomenute podatke ukoliko ih dostavite ispunjavanjem obrazaca ili komunikacijom s našim timovima putem naše internetske stranice u svrhu:

(1) zaprimanja i dijeljenja podataka;
(2) sudjelovanja u natječaju ili promociji koje organiziramo mi ili neko od naših partnerskih
društava;
(3) prijave za posao ili praksu;
(4) sudjelovanja u ispitivanju i interaktivnim eksperimentima koje koristimo u svrhu
istraživanja;

Tijekom Vaše komunikacije s Institutom, od Vas možemo zatražiti ili zaprimiti određene podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće:

Vaše ime i prezime;
Vašu poštansku adresu;
Broj Vašeg telefona;
Vašu e-mail adresu;
Vašu IP adresu;
Vaš spol;
Vaše sklonosti i interese;
Vaše aktivnosti na internetskoj stranici Instituta;

Svrha obrade podataka. Vaši podaci se obrađuju u sljedeće svrhe:
(1) Kako bi se osiguralo da je sadržaj naše internetske stranice prikazan na što učinkovitiji način za Vas i Vaše računalo;
(2) Kako bismo Vam pružili informacije, proizvode i usluge koje od nas zatražite ili za koje smatramo da bi Vas mogli zanimati te za koje ste nam dali Vaš pristanak da Vas kontaktiramo u tu svrhu;
(3) Kako bismo ispunili svoje obveze koje proizlaze iz ugovora između Vas i nas;
(4) Kako bismo Vam omogućili da iskoristite interaktivne elemente naših usluga u bilo kojem trenutku;
(5) Kako bismo Vas informirali o promjenama vezanim uz naše usluge.
(6) Kako bismo doprinijeli razvoju istraživanja i znanja o ljudskom ponašanju.
Ukoliko nas kontaktirate putem internetske stranice Instituta ili pošaljete e-mail, podaci koje nam pošaljete čuvat će se onoliko dugo koliko to dopušta vrsta kontakt obrasca ili sadržaj Vašeg e-maila kako bi se potpuno odgovorilo ili ispunilo zahtjeve istog. Podaci prikupljeni u svrhu istraživanja uvijek će biti anonimni.

Objava Vaših osobnih podataka. Vaši osobni podaci mogu se objaviti ili staviti na raspolaganje (ili koristiti u ime) Instituta ili trećih strana u sljedećim slučajevima:
(1) Kako bismo odgovorili na Vaša pitanja/zahtjev za informacijama;
(2) Ukoliko (djelomice ili u potpunosti) imovinu Instituta kupi treća strana, u tom slučaju će osobni podaci klijenata koje je obradio Institut biti dio imovine koja se prenosi;
(4) Ukoliko budemo prisiljeni objaviti ili podijeliti Vaše osobne podatke kako bismo ispunili pravne obveze;
(5) Kako bismo ispunili naše Uvjete korištenja i zahtjeve drugih sporazuma ili zaštitili prava, imovinu ili sigurnost Instituta, naših klijenata ili trećih strana. To uključuje, ali se ne ograničava na razmjenu informacijama s drugim poduzećima, organizacijama i (provedbenim) tijelima kako bi se spriječila prijevara ili zlouporaba i ograničili kreditni rizici.
(6) Kako bismo postavili materijale na našu internetsku stranicu.

Ukoliko objavite neželjene ideje, informacije i/ili materijale u obliku, ali ne ograničavajući se na tekstove, slike, zvukove ili programsku podršku („materijal”) na ovoj internetskoj stranici ili postavite, pošaljete putem e-maila ili na drugi način takav materijal Institutu, Institut ima potpuno ovlaštenje u okviru svojih prava koristiti, kopirati, dijeliti i/ili iskoristiti materijal u komercijalne svrhe bez ikakve naknade i bez ograničenja, a Institut nema nikakvu obvezu povjerljivosti u vezi navedenog materijala. Institut ima pravo objaviti Vaš identitet trećim stranama koje tvrde da materijal koji ste objavili ili postavili na našu internetsku stranicu krši bilo koja od prava koja pripadaju trećim stranama, kao što su prava vezana uz intelektualno vlasništvo ili pravo na privatnost.

Vaša prava. Nakon što nam dostavite Vaše osobne podatke, imate pravo tražiti od Instituta da ispravi ili izbriše takve osobne podatke ili da ograniči obradu Vaših osobnih podataka. Isto tako, imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka i imate pravo na prenosivost podataka. Možete u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na uporabu Vaših osobnih podataka u svrhu direktnog marketinga. Isto tako, možete zatražiti uvid u Vaše osobne podatke u bilo kojem trenutku. Kako biste to mogli učiniti, pošaljite upit na e-mail adresu za kontakt: info@neuromarketing.com, navodeći Vaše ime i prezime, naziv poduzeća (ukoliko postoji) i adresu. Slanjem zahtjeva za pregled podataka, izjavljujete da imate pravo na uvid u osobne podatke za koje tražite pristup.

Sigurnost osobnih podataka. Poduzimamo sve razumne mjere opreza kako bismo osigurali i zaštitili osobne podatke koje nam dostavljate. To isto zahtijevamo od trećih strana koje obrađuju osobne podatke za nas ili s njima postupaju.
Povezane internetske stranice. Naše internetske stranice mogu sadržavati poveznice na i sa drugih internetskih stranica na mreži naših poslovnih partnera, oglašivača, povezanih društava i drugih trećih strana. Ukoliko slijedite poveznicu do jedne od naših internetskih stranica, morate biti svjesni činjenice da te internetske stranice imaju svoju vlastitu politiku privatnosti i da ne preuzimamo odgovornost za navedenu politiku. Molimo Vas da pročitate politiku svake od internetskih stranica prije davanja osobnih podataka takvim stranicama.

Izmjene u našoj Izjavi o zaštiti privatnosti. Zadržavamo pravo vršenja izmjena u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti. Sve izmjene koje izvršimo u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti bit će objavljene na ovoj internetskoj stranici.

Kontakt. Slobodno nas kontaktirajte za bilo kakva pitanja, komentare ili zahtjev za informacijama. Sve upite pošaljite nam na e-mail adresu: info@neuromarketinginstitut.com, navodeći Vaše ime i prezime, naziv i adresu poduzeća. Ukoliko na Vaš upit treba odgovoriti član tima Instituta za neuromarketing ili jedan od naših partnera izvan Europskog gospodarskog prostora (eng. European Economic Area = EEA), postoji vjerojatnost da će se podaci koje prikupimo o Vama morati poslati i prenijeti na lokaciju izvan Europskog gospodarskog područja (EEA).