ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

Institutom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima tri člana. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno Vijeće Instituta:

 • donosi godišnji program rada i usvaja izvješća o ostvarivanju programa Instituta;
 • nadzire njihovo izvršavanje i usvaja izvješća o poslovanju instituta;
 • odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu;
 • prihvaća godišnja financijska izvješća o poslovanju Instituta;
 • predlaže Osnivaču promjenu djelatnosti;
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom;
 • vodi razvojnu, financijsku i sveopću poslovnu politiku Instituta;
 • imenuje i razrješava Ravnatelja;
 • donosi opće akte Instituta;
 • obavlja i druge poslove i odlučuje o pitanjima predviđenim Zakonom o ustanovama, Statutom i drugim općim aktima Instituta.
 • odlučuje o pitanjima koja Statutom nisu stavljena u nadležnost drugih tijela.

 

Predsjednik Upravnog Vijeća: mag.Ilija Šola, ing.aedif.
Članovi Upravnog vijeća su prof.dr.sc. Ivan Matković i dr.sc. Aljoša Šestanović.

dr.sc. Aljoša Šestanović

Aljoša Šestanović je doktor znanosti u polju ekonomije, grana financije. Posjeduje CFA certifikat, koji se prema Financial Timesu i Bloomberg Businessweeku smatra zlatnim standardom za financijske praktičare. Član je CFA Institute iz SAD-a.

Također je dugogodišnji stalni sudski vještak za financije i računovodstvo. Uz bogato iskustvo iz računovodstva i financija, ima položen ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika i ovlaštenog brokera. Završio je akreditirani program Nadzor i korporativno upravljanje.

Redovno održava radionice iz područja financijske analize i procjene vrijednosti kompanija, drži predavanja iz područja financijskog upravljanja kandidatima za ovlaštene računovođe pri Hrvatskoj udruzi ovlaštenih računovođa.

Redaktor je hrvatskog prijevoda knjige Osnove financijskog menadžmenta (autori Van Horne i Wachowicz), koja je udžbenički standard za kolegije Poslovne financije i Financijsko upravljanje na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Autor je nekoliko zapaženih stručnih i znanstvenih članaka iz priznatih stručnih i znanstvenih publikacija.

Trenutno obnaša dužnost prodekana i višeg predavača na Visokom učilištu EFFECTUS poduzetnički studiji, gdje je nositelj kolegija iz područja financijske i računovodstvene struke. Sukladno Zakonu o Ustanovama, dana 20.05.2021. imenovan je Članom Upravnog Vijeća Instituta na mandat od četiri godine.

prof. dr. sc. Ivan Matković

izv.prof.dr.sc. Ivan MatkovićStekao je titulu doktora ekonomskih znanosti 2011 godine. Izabran je u znanstveno nastavno zvanje docenta (2013) za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilišta Hercegovina u Mostaru, gdje je nositelj više kolegija iz područja menadžmenta.

Odlukom Senata Sveučilišta Hercegovina u Mostaru, u ožujku 2018, promoviran je u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora. Magistrirao je u području tehničkih znanosti (2004) obranivši znanstveni magistarski rad na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Interdisciplinarnim obrazovanjem i djelovanjem u području društvenih i tehničkih znanosti, bilježi preko 30 godina profesionalnog poslovnog iskustva gdje je objavio nekolicinu znanstvenih i stručnih radova.

Aktivni je član Hrvatskog društva ekonomista,  Hrvatskog znanstvenog društva za promet (HZDP) i Udruge diplomiranih inženjera Fakulteta prometnih znanosti (AMAC-FSC) u Zagrebu.

Danas obnaša dužnost ravnatelja Pučkog otvorenog učilištu „Instruktor“ u Splitu, profesor je nekolicine kolegija na Sveučilištu Hercegovina te član raznih povjerenstava za obranu dodiplomskih/diplomskih/postdiplomskih radova na Sveučilištu.

Na Institutu za Neuromarketing obnaša dužnost Člana Upravnog Vijeća Instituta. Aktivno poznaje engleski jezik u govoru i pismu a pasivno:  njemački jezik.