ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

Institutom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima tri člana. Mandat članova Upravnog vijeća traje dvije godine.

Upravno Vijeće Instituta:

 • donosi godišnji program rada i usvaja izvješća o ostvarivanju programa Instituta;
 • nadzire njihovo izvršavanje i usvaja izvješća o poslovanju instituta;
 • odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu;
 • prihvaća godišnja financijska izvješća o poslovanju Instituta;
 • predlaže Osnivaču promjenu djelatnosti;
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom;
 • vodi razvojnu, financijsku i sveopću poslovnu politiku Instituta;
 • imenuje i razrješava Ravnatelja;
 • donosi opće akte Instituta;
 • obavlja i druge poslove i odlučuje o pitanjima predviđenim Zakonom o ustanovama, Statutom i drugim općim aktima Instituta.
 • odlučuje o pitanjima koja Statutom nisu stavljena u nadležnost drugih tijela.

 

Predsjednik Upravnog Vijeća: mag.Ilija Šola, ing.aedif.
Članovi Upravnog Vijeća: prof.dr.sc. Antonija Krtalić, prof. dr. sc. Ivan Matković

prof.dr.sc. Antonija Krtalić

prof.dr.sc. Antonija KrtalićDoktorirala je u interdisciplinarnim područjima društvenih znanosti, polje obrazovnih znanosti te je 2011. godine izabrana u znanstveno područje docenta. 2012. godine imenovana je dekanicom Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića Sveučilišta Hercegovina.

Kasnije je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje profesora društvenih znanosti, gdje je bila nositelj više  kolegija iz područja menadžmenta i informatike u obrazovanju.  Bila je mentoricom nekolicine dodiplomskih i magistarskih radova. Objavila je dvije knjige iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti u obrazovanju te nekolicinu stručnih i znanstvenih radova. Profesionalno bilježi preko 30 godina radnog staža, a od 1992. godine zaposlena je u HPT-u kao šefica službe za razvoj, investicije i planiranje novih usluga i kao načelnica sektora za podatkovne mreže.

Također, ingerentna je i za Odjel za regulatorne poslove u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar. Magistrirala je u području poslovnih informacijskih sustava (2006) te stekla titulu magistra ekonomskih znanosti. Sedam godina bila je suradnik u nastavi na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru. Aktivno poznaje engleski jezik u govoru i pismu, a pasivno talijanski jezik.

Trenutno obnaša dužnost pročelnice Odjela za društvene znanosti na Sveučilištu Hercegovina te je Članica Upravnog Vijeća Instituta za Neuromarketing.

prof. dr. sc. Ivan Matković

izv.prof.dr.sc. Ivan MatkovićStekao je titulu doktora ekonomskih znanosti 2011 godine. Izabran je u znanstveno nastavno zvanje docenta (2013) za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilišta Hercegovina u Mostaru, gdje je nositelj više kolegija iz područja menadžmenta.

Odlukom Senata Sveučilišta Hercegovina u Mostaru, u ožujku 2018, promoviran je u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora. Magistrirao je u području tehničkih znanosti (2004) obranivši znanstveni magistarski rad na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Interdisciplinarnim obrazovanjem i djelovanjem u području društvenih i tehničkih znanosti, bilježi preko 30 godina profesionalnog poslovnog iskustva gdje je objavio nekolicinu znanstvenih i stručnih radova.

Aktivni je član Hrvatskog društva ekonomista,  Hrvatskog znanstvenog društva za promet (HZDP) i Udruge diplomiranih inženjera Fakulteta prometnih znanosti (AMAC-FSC) u Zagrebu.

Danas obnaša dužnost ravnatelja Pučkog otvorenog učilištu „Instruktor“ u Splitu, profesor je nekolicine kolegija na Sveučilištu Hercegovina te član raznih povjerenstava za obranu dodiplomskih/diplomskih/postdiplomskih radova na Sveučilištu.

Na Institutu za Neuromarketing obnaša dužnost Člana Upravnog Vijeća Instituta. Aktivno poznaje engleski jezik u govoru i pismu a pasivno:  njemački jezik.

error: Sadržaj je zaštićen autorskim pravima