ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

Institutom za Neuromarketing i Intelektualno vlasništvo upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima tri člana. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno Vijeće Instituta:

 • donosi godišnji program rada i usvaja izvješća o ostvarivanju programa Instituta;
 • nadzire njihovo izvršavanje i usvaja izvješća o poslovanju instituta;
 • odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu;
 • prihvaća godišnja financijska izvješća o poslovanju Instituta;
 • predlaže Osnivaču promjenu djelatnosti;
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom;
 • vodi razvojnu, financijsku i sveopću poslovnu politiku Instituta;
 • imenuje i razrješava Ravnatelja;
 • donosi opće akte Instituta;
 • obavlja i druge poslove i odlučuje o pitanjima predviđenim Zakonom o ustanovama, Statutom i drugim općim aktima Instituta.
 • odlučuje o pitanjima koja Statutom nisu stavljena u nadležnost drugih tijela.

Predsjednik Upravnog Vijeća: mag.Ilija Šola, ing.aedif.
Članovi Upravnog vijeća su prof.dr.sc. Ivan Matković i dr.sc. Aljoša Šestanović.

dr.sc. Aljoša Šestanović

Aljoša Šestanović je doktor znanosti u polju ekonomije, grana financije. Posjeduje CFA certifikat, koji se prema Financial Timesu i Bloomberg Businessweeku smatra zlatnim standardom za financijske praktičare. Član je CFA Institute iz SAD-a.

Također je dugogodišnji stalni sudski vještak za financije i računovodstvo. Uz bogato iskustvo iz računovodstva i financija, ima položen ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika i ovlaštenog brokera. Završio je akreditirani program Nadzor i korporativno upravljanje.

Redovno održava radionice iz područja financijske analize i procjene vrijednosti kompanija, drži predavanja iz područja financijskog upravljanja kandidatima za ovlaštene računovođe pri Hrvatskoj udruzi ovlaštenih računovođa.

Redaktor je hrvatskog prijevoda knjige Osnove financijskog menadžmenta (autori Van Horne i Wachowicz), koja je udžbenički standard za kolegije Poslovne financije i Financijsko upravljanje na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Autor je nekoliko zapaženih stručnih i znanstvenih članaka iz priznatih stručnih i znanstvenih publikacija.

Trenutno obnaša dužnost prodekana i višeg predavača na Visokom učilištu EFFECTUS poduzetnički studiji, gdje je nositelj kolegija iz područja financijske i računovodstvene struke. Sukladno Zakonu o Ustanovama, dana 20.05.2021. imenovan je Članom Upravnog Vijeća Instituta na mandat od četiri godine.

 

prof. dr. sc. Ivan Matković

izv.prof.dr.sc. Ivan Matković

Stekao je titulu doktora ekonomskih znanosti 2011 godine. Izabran je u znanstveno nastavno zvanje docenta (2013) za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilišta Hercegovina u Mostaru, gdje je nositelj više kolegija iz područja menadžmenta.

Odlukom Senata Sveučilišta Hercegovina u Mostaru, u ožujku 2018, promoviran je u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora. Magistrirao je u području tehničkih znanosti (2004) obranivši znanstveni magistarski rad na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Interdisciplinarnim obrazovanjem i djelovanjem u području društvenih i tehničkih znanosti, bilježi preko 30 godina profesionalnog poslovnog iskustva gdje je objavio nekolicinu znanstvenih i stručnih radova.

Aktivni je član Hrvatskog društva ekonomista,  Hrvatskog znanstvenog društva za promet (HZDP) i Udruge diplomiranih inženjera Fakulteta prometnih znanosti (AMAC-FSC) u Zagrebu.

Danas obnaša dužnost ravnatelja Pučkog otvorenog učilištu „Instruktor“ u Splitu, profesor je nekolicine kolegija na Sveučilištu Hercegovina te član raznih povjerenstava za obranu dodiplomskih/diplomskih/postdiplomskih radova na Sveučilištu.

Na Institutu za Neuromarketing i Intelektualno vlasništvo, obnaša dužnost Člana Upravnog Vijeća Instituta. Aktivno poznaje engleski jezik u govoru i pismu a pasivno:  njemački jezik.